Fort Gordon celebrates Army's 243 birthday, part 1

Fort Gordon celebrates Army's 243 birthday, part 1