Lottery: Georgia Powerball reaches $430 million

Lottery: Georgia Powerball reaches $430 million