Pokemon Go brings many to Augusta University

Pokemon Go brings many to Augusta University